Nadia Shchipitsyna
By Nadia Shchipitsyna
Apr 19, 2016 11:16:30 AM

Gallery: ID Comms Media Transparency Panel, London 15 April 2016

 

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-14BW

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-2

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-11

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-10BW

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-9

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-8

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-7

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-6

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-12BW

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-5

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-4

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-3

ID Comms_7Ts_MediaTransparencyPanel160415-13BW